Algemene-voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Dit is een voorbeeld van de standaard algemene voorwaarden die op de webshop worden geplaatst bij het configureren van de webshop.

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Echte Bakker Swart VOF. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Echte Bakker Swart VOF te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Echte Bakker Swart VOF zijn vrijblijvend. Echte Bakker Swart VOF accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Echte Bakker Swart VOF behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Echte Bakker Swart VOF behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten

Echte Bakker Swart VOF bezorgt niet m.b.t. bestellingen.

Betaling

De klant voldoet bij Echte Bakker Swart VOF aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) In het geval dat Echte Bakker Swart VOF een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig (30) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Echte Bakker Swart VOF.

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Echte Bakker Swart VOF de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Echte Bakker Swart VOF wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij Echte Bakker Swart VOF. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Echte Bakker Swart VOF zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Echte Bakker Swart VOF, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Echte Bakker Swart VOF over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Echte Bakker Swart VOF opgave doet van een adres is Echte Bakker Swart VOF gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Echte Bakker Swart VOF,
Dorpsstraat 6 1693 AG
WERVERSHOOF

Aansprakelijkheid

Echte Bakker Swart VOF is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Echte Bakker Swart VOF is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Echte Bakker Swart VOF komen. Echte Bakker Swart VOF draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Echte Bakker Swart VOF eveneens geen verantwoordelijkheid. Echte Bakker Swart VOF is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Echte Bakker Swart VOF, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Echte Bakker Swart VOF. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Echte Bakker Swart VOF uitgesloten.

Diversen

De klant van Echte Bakker Swart VOF dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Echte Bakker Swart VOF geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Echte Bakker Swart VOF garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Echte Bakker Swart VOF het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Echte Bakker Swart VOF gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Echte Bakker Swart VOF kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Echte Bakker Swart VOF geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Echte Bakker Swart VOF. Niets uit uitgaven of publicaties van Echte Bakker Swart VOF mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Echte Bakker Swart VOF.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Echte Bakker Swart VOF en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Echte Bakker Swart VOF te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Echte Bakker Swart VOF te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Echte Bakker Swart VOF,
Dorpsstraat 6 1693 AG
WERVERSHOOF
[T 0228-581363
[E] swart@echtebakker.nl
[KvK] - 54890918
[BTW nr.] - NL851480494B01
[BANK] - NL81RABO 0368954781

Bakkerij Swart


Dorpsstraat 6
1693 AG  WERVERSHOOF

Heeft u vragen?
Bel 0228-581363 of stuur ons een e-mail of bericht.

Uiterste besteltijd
Bestellingen voor woensdag kunnen vandaag uiterlijk tot 23:00 uur geplaatst worden.

Veilig betalen
iDeal